bokmålsordboka
-ar
ADJEKTIV
Av latin -ar- ‘som gjelder’
Etterledd brukt til å lage adjektiv av substantiv, for det meste importord; i ord som cellular og sellular
SUBSTANTIV
Av gresk arkhos ‘leder’, av arkhein ‘herske’; jamfør -arki
suffiks i ord for hersker; i ord som monark og patriark
SUBSTANTIV
Av gresk -arkhia, av arkhein ‘styre’
suffiks som lager ord for maktforhold eller styreform; i ord som anarki og monarki
ADJEKTIV
Av arm
Med så mange armer eller med slike armer som førsteleddet angir; i ord som langarmet, langarma og sjuarmet
nynorskordboka
-ar
SUBSTANTIV
Norrønt -ari, opphavleg frå latin -arius
Etterledd brukt til å lage substantiv som nemner yrke eller utøvar; i ord som bakar, domar, dommar og fiskar
Etterledd brukt til å lage substantiv som nemner ting, reiskap eller apparat; i ord som haldar, spreiar og visar
Etterledd brukt til å lage substantiv som er innbyggjarnamn; i ord som berlinar og bergensar
Etterledd som lagar substantiv av talord; i ord som einar, tiar og tolvar
-ar
SUBSTANTIV
Norrønt -ar
Etterledd brukt i substantiv; i ord som hamar og hammar
-ar
ADJEKTIV
Av latin -ar- ‘som gjeld, som er skyld til’
Etterledd som lagar adjektiv av substantiv, for det meste importord; i ord som cellular, sellular og polar
-ark
SUBSTANTIV
Av gresk arkhos ‘leiar’, av arkhein ‘herske, rå’; jamfør -arki
suffiks i ord for herskar; i ord som monark og patriark