bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Norrønt armr
Forlem hos mennesker og aper; jamfør hånd
Ha vondt i armene
Løfte den venstre armen
Gripe noen i armen
I zoologi: gripe- eller bevegelseslem på virvelløse dyr
Armene på blekkspruten
Del av redskap, ting eller lignende som minner om en arm
Armene på en trillebår
Lysestake med sju armer
Noe som grener seg ut fra et større hele
En arm av en fjord
Kaste seg i armene på
Gi seg helt over til
På strak arm
Med en gang, på stående fot
Ta imot med åpne armer
Ta imot med stor glede
Arm i arm
Med armene viklet inn i hverandre
De gikk arm i arm nedover gata
Lovens lange arm
Politiet, rettsvesenet
De ble innhentet av lovens lange arm
ADJEKTIV
Norrønt armr, i betydning 2 fra tysk
Jeg arme, syndige menneske
Det arme og fattigslige livet
Ikke vite sin arme råd
Ikke se noen utvei
Arme riddere
Loffskiver som er dyppet i egg og melk og deretter stekt
SUBSTANTIV
Fra spansk ‘væpnet styrke, krigsflåte’; beslektet med armere
(stor) krigsflåte
Den spanske armada
I overført betydning: uhorvelig mengde
En hel armada av motorsykler
SUBSTANTIV
Av latin armatura ‘utrustning’, av arma ‘utstyr, våpen’
Fellesbetegnelse for tilbehør til maskiner, gass- og varmeanlegg, lys- og sanitæranlegg og lignende
Kraner og ventiler, brytere og kontakter er armatur
nynorskordboka
arm
SUBSTANTIV
Norrønt armr
Framlem hos menneske og aper; hand
Ha vondt i armane
Halde opp venstre arm
Gripe nokon i armen
I zoologi: gripe- eller rørslelem på virvellause dyr
Armane på blekkspruten
Del av reiskap, ting eller liknande som minner om ein arm
Armane på ei trillebår
Ein lysestake med sju armar
Noko som greinar seg ut av eit større heile
Ein arm av ein bre
Kaste seg i armane på
Gje seg heilt over til (nokon)
På strak arm
Med ein gong, på ståande fot
Ta imot med opne armar
Takke ja
Godta med største glede
Arm i arm
Med armane vikla inn i kvarandre
Dei gjekk arm i arm nedover gata
Lovas lange arm
Politiet, rettsvesenet
Dei vart innhenta av lovas lange arm
arm
ADJEKTIV
Norrønt armr, i tyding 3 frå tysk
Eg arme, syndige menneske!
Arm etter sjukdomen
Arm som ei kyrkjerotte
Ikkje vite si arme råd
Ikkje sjå nokon utveg
Arme riddarar
Loffskiver som er duppa i egg og mjølk før steiking
armada
SUBSTANTIV
Frå spansk ‘væpna styrke, krigsflåte’; samanheng med armere
(stor) krigsflåte
Den spanske armadaen
I overført tyding: uhorveleg mengd
Ein heil armada av motorsyklar
armatur
SUBSTANTIV
Av latin armatura ‘utrusting’, av arma ‘utstyr, våpen’
Samnemning på utstyr som høyrer til maskinar, gass- og varmeanlegg, lys- og sanitæranlegg eller liknande
Kraner og ventilar, brytarar og kontaktar er armatur