bokmålsordboka
hånd, hand
SUBSTANTIV
Norrønt hǫnd
Kroppsdel ytterst på arm, med fingre som blant annet kan gripe og holde
Ha små hender
Vaske hendene
Gripe noe med hånden
Ha hendene på ryggen
Stå på hendene
Klappe i hendene
Vri sine hender
Brukt i uttrykk for hilsen, overenskomst eller lignende
Takke i hånden
Ta noen i hånden
Brukt i uttrykk for arbeid, virksomhet, medvirkning eller lignende
Ikke løfte en hånd for å hjelpe
Ikke ta sin hånd i noen ting
Vi kan vente flere bøker fra hans hånd
Skaffe arbeid til alle ledige hender
Brukt i uttrykk for eiendom, forvaring, makt, vern eller lignende
Ha mange penger mellom hendene
Samle makten på få hender
Være i trygge hender
Det står i Guds hånd
Side, kant, plassering i forhold til en person
Det tredje huset på venstre hånd
Sitte ved Guds høyre hånd
Samling av kort som en spiller får utdelt i kortspill
Sitte med en god hånd
Ha en leselig hånd
Bære noen på hendene
Verne noen mot alt vondt og ubehagelig
Forkjæle
Dø for egen hånd
Begå selvmord
Falle i hendene på noen
Komme i noens besittelse
Komme i noens makt
Være redd for at våpnene kan falle i hendene på terrorister
For hånd
Med hånden eller hendene
Manuelt
Vaske opp for hånd
Skrive for hånd
For hånden
Tilgjengelig
Bruke de ingrediensene en har for hånden
Fra første hånd
Direkte fra opphavsperson eller kilde
Frie hender
Full handlingsfrihet
De fikk frie hender til å gjennomføre reformen
Få noe fra hånden
Fullføre noe
Bli ferdig med noe
Få arbeidet fra hånden
Gi noen en hånd
Hjelpe noen
Gni seg i hendene
Være godt tilfreds, ofte av egoistiske grunner
Gode kort på hånden
Gode argumenter, kvalifikasjoner eller lignende som gjør at en stiller sterkt
Gripe med begge hender
Ta imot med iver
Hun grep sjansen med begge hender
Gå hånd i hånd
Gå og leie hverandre; gå for seg samtidig; utvikle seg parallelt
Ulikhet og ufrihet går hånd i hånd
Gå noen til hånde
Assistere noen
Ha en heldig hånd med
Utføre noe på en god måte
Ha hendene fulle
Ha mye å gjøre
Være travel
Ha noe på hånden
Ha forkjøpsrett til noe (i en viss tid)
Ha rene hender
Være uskyldig
Holde sin hånd over
Beskytte
I første hånd
I begynnelsen
I første omgang
I hende
I noens besittelse
Få rapporten i hende
Svaret må være oss i hende innen fredag
Legge hånd på
øve fysisk vold mot
Legge siste hånd på verket
Avslutte et arbeid
Lett på hånden
Som gjør noe forsiktig og nøyaktig
Leve fra hånd til munn
Leve på en måte så en bare har akkurat nok til å klare seg
Med hard hånd
På en brutal måte
Styre med hard hånd
Med hånden på hjertet
For å være helt ærlig
Med livet i hendene
Med fare for når som helst å miste livet
Med rund hånd
Rikelig, raust
Dele ut ros med rund hånd
Med to tomme hender
Uten noen ting
På bar bakke
Hun begynte med to tomme hender og arbeidet seg opp
Med våpen i hånd
Med våpenmakt
Kjempe mot hverandre med våpen i hånd
På andre hender
Hos andre eiere
Aksjene havnet på andre hender
På egen hånd
Uten hjelp fra andre
For seg selv
Selvstendig
Greie seg på egen hånd
Sitte med hendene i fanget
Ikke gjøre noe
Ikke gripe inn
Sitte med hendene i fanget og overlate ansvaret til andre
Slå hånden av noen
Svikte noen ved å avslå hjelp, bryte et vennskap eller lignende
Ta hånd om
Ta seg av
Ta hånd om barna
Ta hånd om situasjonen
håndballspiller, handballspeller, handballspiller, håndballspeller
SUBSTANTIV
Person som spiller håndball
handel
SUBSTANTIV
Fra tysk
Virksomhet som går ut på å kjøpe varer for å videreselge dem med tanke på økonomisk utbytte; vareomsetning
Drive handel
Handelen i landet lå nede
Som etterledd i ord som:
Avtale eller overenskomst om kjøp eller salg; forretning
Avslutte en handel
Gjøre en god handel
Brukt som etterledd i sammensetninger: butikk, forretning
Handel og vandel
Daglig virke
I handelen
På markedet
Albumet skal være i handelen neste år
Være på handel
Være ute og handle
Markedet var fullt av folk som var på handel
(stadig) skifte eier; være til salgs
Gårdsbruk som er på handel
I ord som:
nynorskordboka
hand
SUBSTANTIV
Norr. hǫnd
Kroppsdel ytst på arm, med fingrar som mellom anna kan gripe og halde
Store hender
Vaske hendene
Bruke begge hendene
Arbeide med hendene
Ha hendene på ryggen
Stå på hendene
Klappe i hendene
Vri hendene
Spå i handa
Brukt i uttrykk for helsing, semje eller liknande
Takke i handa
Ta nokon i handa
Brukt i uttrykk for arbeid, verksemd, medverknad eller liknande
Ikkje lyfte ei hand for å hjelpe
Ikkje ta si hand i nokon ting
Arbeidet er ferdig frå mi hand
Brukt i uttrykk for eige, forvaring, makt, mynde, vern eller liknande
Ha mykje pengar mellom hendene
Samle makta på få hender
Vere i trygge hender
Leggje noko i Guds hender
Side, kant, plassering i høve til ein person
Huset ligg ved vegen på venstre handa
Sitje ved Guds høgre hand
Samling av kort som kvar av spelarane har fått tildelt i kortspel
Sitje med ei sterk hand
Ha ei leseleg hand
Bere nokon på hendene
Halde alt vondt borte frå nokon
Forkjæle
Døy for eiga hand
Ta livet av seg
Falle i hendene på nokon
Kome inn under makta til nokon
Han fall i hendene på fienden
For hand
Med handa eller hendene
Manuelt
Bunaden er sydd for hand
Skrive brev for hand
For handa
Tilgjengeleg
Nytte dei materialane ein har for handa
Frie hender
Full handlefridom
Ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
Frå første hand
Direkte frå opphavsperson eller kjelde
Jamfør førstehands
Få noko frå handa
Fullføre noko
Bli ferdig med noko
Få arbeidet frå handa
Gje nokon ei hand
Hjelpe nokon
Gni seg i hendene
Vere godt nøgd, særleg på grunn av stor vinning
Gode kort på handa
Gode argument, kvalifikasjonar eller liknande som gjer at ein stiller sterkt
Gripe med begge hendene
Ta imot med iver
Eg greip sjansen med begge hendene
Gå hand i hand
Gå og halde kvarandre i hendene; gå føre seg samstundes; utvikle seg parallelt; følgjast
Urbanisering og avfolking går hand i hand
Gå nokon til hande
Assistere nokon
Ha ei heldig hand med
Ha ein god framgangsmåte med noko
Ha hendene fulle
Ha mykje å gjere
Vere travel
Halde handa si over
Verne
Ha noko på handa
(i eit visst tidsrom) ha førsterett til noko
Ha reine hender
Vere uskuldig
I første hand
I byrjinga
I første omgang
I hende
Til rådvelde
Eg har nett fått avgjerda i hende
Leggje hand på
Gjere lekamleg vald mot
Leggje siste hand på verket
Avslutte eit arbeid
Lett på handa
Som gjer noko varleg og nøye
Leve frå hand til munn
Leve på ein måte så ein berre så vidt har til levemåten
Med handa på hjartet
For å vere heilt ærleg
Med hard hand
På ein brutal måte
Uvedkomande vart jaga bort med hard hand
Med livet i hendene
Med fare for når som helst å miste livet
Med rund hand
Rikeleg, raust
Dele ut gåver med rund hand
Med to tomme hender
Utan noko
På berr bakke
Ho starta med to tomme hender og arbeidde seg opp
Med våpen i hand
Med våpenmakt
Forsvare landet med våpen i hand
På andre hender
Hos andre eigarar
Føretaket heldt fram på andre hender
På eiga hand
Utan hjelp frå andre
For seg sjølv
Sjølvstendig
Greie seg på eiga hand
Sitje med hendene i fanget
Ikkje gjere noko
Ikkje gripe inn
Ei regjering som sit med hendene i fanget og lèt det forferdelege skje
Slå handa av nokon
Ikkje vilje ha noko å gjere med nokon
Svike nokon
Ta hand om
Ta seg av
Ta hand om pasienten
Ta hand om oppgåvene
handalfabet
SUBSTANTIV
Sett av handform som representerer bokstavane i eit alfabet
Stave namnet sitt med handalfabetet
handarbeid
SUBSTANTIV
Arbeid utført med hendene, ikkje med maskin
Møblar som dette krev mykje handarbeid
Samnemning for tekstilarbeid som saum, brodering, hekling, strikking og liknande
Tradisjonsrikt handarbeid
Gjere handarbeid
Hekletøy, strikketøy, broderi eller liknande som er under arbeid
Du kan ta med ditt eige handarbeid
Sydd, strikka, hekla eller brodert arbeid
Det er mange fine handarbeid mellom gevinstane
Om eldre forhold: handarbeid som skulefag
Undervise i handarbeid
Fag som sløyd, husstell og handarbeid
handbagasje
SUBSTANTIV
Lett reisegods som kan takast med i passasjerdelen på eit transportmiddel