bokmålsordboka
rett
SUBSTANTIV
Samme opprinnelse som rett betydning trolig fra lavtysk
(kokt eller stekt) mat tillagd for seg eller som del av større måltid
Dagens rett
Tre retters middag
rett
SUBSTANTIV
Norrønt réttr
Rettighet, lovlig krav
Bruksrett
Fiskerett
Fordre, kreve sin rett
Stå på retten sin
Ha rett til pensjon
Alle har rett til arbeid
Være i sin gode rett
Gjøre seg fortjent til
Gjøre rett for maten
Komme til sin rett
Få bruke sine evner fullt ut, bli verdsatt etter fortjeneste
Gjøre rett og skjell for seg
Yte det en skal til alle parter
Rettferdighet, det rette
Kjempe for rett og rettferdighet
Rimelighet, grunn
Med en viss rett
La nåde gå for rett
Dømme mildere enn loven egentlig krever
Rett skal være rett
Det må gjøres, sies i rettferdighetens navn
Det at noe viser seg å være i samsvar med virkeligheten
Ha, få rett i noe
Gi en rett i noe
Lov, regel, rettslig vedtak
Gjeldende rett
Lov og rett
Gå rettens vei (gå til domstolene)
Møte for retten
Retten avsa kjennelse
I faste uttrykk i formen rette
Finne seg til rette (tilpasse seg, innrette seg)
Sette seg til rette (sette seg bekvemt og makelig)
Gå i rette med
Bebreide
Snakke til rette
Irettesette, tale (noen) til fornuft
Ligge til rette
Passe, være bra
Forholdene ligger godt til rette for å ta en beslutning nå
Med rette
Med god grunn
Stå til rette
Stå til ansvar
Komme til rette
Bli funnet
Ta seg til rette
Selv ta det en mener en har krav på
Hjelpe til rette
Veilede en
rett
ADJEKTIV
Norrønt réttr
En rett linje
Rett til værs
Rett i ryggen
Skrive rett
Løse oppgaven rett
Huske rett
Finne det rette ordet
Være på rett vei
I rett(e) tid
Se hva som er vrangt og rett
Strikke rett og vrangt (se vrang)
Finne noe rett og riktig
Kjempe for det rette
Som adverb: direkte
Rett opp, ned
Gå rett hjem
Rett utenfor
Rett nå
Svært, riktig
Rett lenge
Det var rett varmt
Rett ofte
Rett og slett
Simpelthen
Rett som det var
Plutselig
rettergang
SUBSTANTIV
En saks behandling for retten
nynorskordboka
rett
SUBSTANTIV
Norrønt réttr, samanheng med III rett
privilegium, fridom; lovleg eller rettkome krav
Bruksrett
Einerett
Fiskerett
Menneskerett
Røysterett
Skjenkjerett
Streikerett
Politiske rettar
Krevje retten sin
Stå på retten sin
Alle har same rett til arbeid
Vere i sin gode rett
Ta seg rett til
Gjere gagn for
Gjere rett for maten
Kome til sin rett
Få bruke evnene sine fullt ut, bli verdsett etter forteneste
Rettferd, det rette
La nåde gå for rett (dømme mildt, tilgje)
Med ein viss rett (grunn)
Rett skal vere rett
Vi må halde oss til det som rett er; ein må ikkje sjå bort frå sanninga
Gjere rett og skil
Yte rettferd mot alle partar
Det at noko syner seg å vere i samsvar med røyndomen
Ha, få rett i noko
Gje ein rett i noko
System av juridiske normer, lover, reglar, sedvanar og liknande; rettsleg vedtak
Folkerett
Privatrett
Skatterett
Strafferett
Gjeldande rett
Lov og rett
Gå rettens veg (til domstolane)
Offentleg rett
Rettsinstitusjon; domstol
Arbeidsrett
Forhøyrsrett
Heradsrett
Høgsterett
Lagmannsrett
Skifterett
Møte for, i retten
Saka kjem for retten
Retten er sett
I faste uttrykk:
Finne seg til rette(s) (tilpasse seg, roe seg, forsone seg med)
Setje seg til rette(s) (i lagleg og makeleg stilling)
Gå i rette med
Klandre, laste (nokon)
Hjelpe ein til rette(s)
Rettleie ein
Kome til rette
Bli funnen
Liggje til rette
Høve
Med rette
Med god grunn
Snakke ein til rette
Snakke ein til fornuft
Stå til rette(s)
Stå til ansvar
Ta seg til rette(s)
Sjølv ta det ein meiner ein har krav på
Vise til rette
Irettesetje, refse, stramme opp; forklare
rett
SUBSTANTIV
Norrønt réttr, eigenleg same opphav som II rett, tyding truleg frå lågtysk
(kokt eller steikt) mat laga til som del av (større) måltid
Tre retters middag
Dagens rett
Rett som ein serveringsstad lagar mykje av ein viss dag (og som derfor er billegare og blir servert raskare)
òg i sms som:
rett
ADJEKTIV
Norrønt réttr
Ikkje bogen, bein, rak; oppreist
Ei rett linje
Rett til vêrs
Rett i ryggen
Rett vinkel
Vinkel på 90°
feilfri, korrekt; i samsvar med røyndomen, sann; høveleg, passande; ekte; eigenleg
Finne det rette svaret
Rekneskapen var rett
Skrive rett
Løyse oppgåva rett
Hugse rett
Alt gjekk rett for seg
Finne det rette ordet
Vere på rett veg
I rett tid
Den rette sida av duken (den finaste sida)
Sjå kva som er rangt og rett
Vere av rette slaget
Dei rette foreldra mine (dei eigenlege foreldra; mots adoptivforelder)
Det er rett og rimeleg
Stri for det rette
normal; med sine fulle fem
Han er ikkje rett i hovudet
Adverb: beinveges, direkte, nett, like
Rett no eller rettno (sjå rettno)
Rett nok eller rettnok (sjå rettnok)
Rett utanfor
Rett ofte
Rett som det var
Med eitt, brått
Rett og slett
Beintfram
Rett lenge
Svært eller nokså lenge
rettar
SUBSTANTIV
Av rette
Avrettar
Særleg i samansetningar: person som rettar noko
Feilrettar
Stilrettar