bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Norrønt bein, jamfør dansk ben
Del av et skjelett hos menneske eller dyr; knokkel
Beina i kroppen
Lammekjøtt med bein
Som etterledd i ord som:
Knokkel med kjøttrester på; knoke
Kaste et bein til hunden
emne av bein
Redskaper av bein
Kroppsdel som brukes til å gå med; kroppsdel fra hofte til fotblad hos menneske
Alle insekter har tre par bein
Ha lange bein
Brekke beinet
Stå på ett bein
Noe som (i form og funksjon) ligner et bein
Armer og bein
Voldsom bevegelse med armer og bein
Det var mye armer og bein i 1500-meterfeltet
Travel, oppjaget aktivitet
Det ble mye armer og bein og høylytt diskusjon
Det har vært litt armer og bein for den nye regjeringen
Bare skinn og bein
Bein i nesa
Sterk vilje og evne til å tåle motstand
Flere bein å stå på
Mer enn én måte å skaffe seg inntekter på
Sauebonden kjøpte seg sjark for å ha flere bein å stå på
Få bein å gå på
Om penger eller andre goder: forsvinne fort
Feriepengene fikk bein å gå på
Få et bein innenfor
Få innpass
Gjennom marg og bein
Trenge helt inn
Ha beina på jorda
Være realistisk, jordnær
Ikke sette sine bein __
Med stedsadverbial: ikke dra til eller være (på et bestemt sted)
Der vil jeg ikke sette mine bein mer
Komme ned på beina
Komme seg ut av en vanskelig situasjon på en god måte
Partiet kom ned på beina i denne saken også
Mange om beinet
Mange som konkurrerer om noe
Med begge beina
Uten forbehold
Fullt og helt
Et regime som står med begge beina i en blodig borgerkrig
Med ett bein i hver leir
Med sympatier for begge parter
Med halen mellom beina
Som viker unna
Skamfull, engstelig
Stikke av med halen mellom beina
På beina
Oppe og i aktivitet; ute av senga
Hele huset var på beina klokka seks
Frisk etter sykdom
Være på beina etter en kraftig forkjølelse
I gang etter stillstand; i virksomhet
Stable en kriserammet økonomi på beina igjen
Skjære til beinet
Redusere så mye det går an
Antallet turnusplasser er skåret helt inn til beinet
Slå beina vekk under
Fjerne grunnlaget for
Oppdagelsen slo beina vekk under alle tidligere teorier
Stå med det ene beinet i graven
Være døden nær
Stå opp med det gale beinet først
Være morgengretten
Være i dårlig humør
Stå på egne bein
Klare seg selv
Være (økonomisk) uavhengig
Ta beina fatt
Begynne å gå
Turforslag som skal inspirere oss til å ta beina fatt
Legge på sprang
Tyvene tok beina fatt
Ta beina på nakken
Skynde seg, flykte av sted
Ta til beins
Løpe sin vei
Til beins
Med adjektiv: som går på den måten som adjektivet forteller
Være dårlig til beins
Lett til beins
Skrøpelig til beins
En fotballspiller som er kjapp til beins
Ungdom som er raske til beins
Som etterledd i ord som:
VERB
Av bein
Bruke beina; løpe
De beinet opp bakken
Sparke kraftig, men planløst
Hun fikk beinet ballen unna
nynorskordboka
beina
ADJEKTIV
Av bein
Skapt på ein viss måte med omsyn til bein
Hesten er godt beina
Brukt som etterledd i sms: med bein som er slik som førsteleddet nemner; jf -beint
bein
SUBSTANTIV
Norrønt bein
Del av eit skjelett hos menneske eller dyr; knokkel
Brusk og bein
Det er mykje bein i sild
Som etterledd i ord som:
Kaste eit bein til hunden
Emne av bein
Eit knivskaft av bein
Lem til å gå med; ganglem frå hofte til fotblad hos menneske
Insekt med tre par bein
Ha lange bein
Brekke beinet
Stå på eitt bein
Noko som (i form og funksjon) liknar eit bein
Armar og bein
Svært mykje bruk av armar og bein
Det er mykje armar og bein på bana når 6-åringane spelar handball
Travel, oppjaga verksemd
Det er litt armar og bein for tida med tilsette som skal lære mykje nytt
Bein i nasen
Sterk vilje og evne til å tole motstand
Berre skinn og bein
Han var berre skinn og bein og kunne knapt stå på føtene
Fleire bein å stå på
Meir enn éin måte å skaffe seg utkome på
Verksemda treng fleire bein å stå på
Få bein å gå på
Om pengar eller andre gode: bli fort borte
Dei varme skillingsbollane fekk bein å gå på
Få eit bein innanfor
Få innpass
Gjennom merg og bein
I overført tyding: inn til det inste (så det gjer vondt)
Kulda, skriket gjekk gjennom merg og bein
Ha beina på jorda
Vere realistisk, jordnær
Ikkje beinet
Ikkje nokon ting
Ikkje setje sine bein __
Med stadadverbial: ikkje dra til eller vere (på ein viss stad)
Han hadde ikkje sett sine bein på garden på fleire år
Kome ned på beina
Kome seg ut av ei knipe på ein god måte
Mange om beinet
Mange som kappast om eit gode
Med begge beina
Utan atterhald
Fullt og heilt
Hoppe i det med begge beina
Med eitt bein i kvar leir
Med forståing for eller tilhøyrsel til begge partar
Med halen mellom beina
òg bil.: gå skamfull og audmykt bort
På beina
Oppe og i aktivitet; ute av senga
Ho var på beina og påkledd klokka sju
Frisk etter sjukdom
Ho er på beina igjen etter eit lengre sjukdomstilfelle
I gang etter stillstand; i verksemd
Korpset er på beina att
Skjere til beinet
Ta bort, redusere så mykje som råd
Slå beina vekk under
Fjerne grunnlaget for
Tollen på matimport vil slå beina vekk under mange bønder
Stå med eitt bein i grava
Vere døden nær
Stå opp med det galne beinet først
Vere morgongretten
Vere i dårleg humør
Stå på eigne bein
Klare seg sjølv
Vere (økonomisk) uavhengig
Ta beina fatt
Byrje å gå
Bilvegen er stengd, så folk må ta beina fatt
Leggje på sprang
Tjuvane tok beina fatt og sprang til skogs
Ta beina på nakken
Springe (vekk) så fort ein kan
Skunde seg av stad
Ta til beins
Springe sin veg
Til beins
Med adjektiv: som går på den måten som adjektivet fortel
Vere dårleg til beins
Kjapp til beins
Svak til beins
Han er ikkje så god til beins lenger
Som etterledd i ord som:
beine
SUBSTANTIV
Norrønt beini; samanheng med bein
Gjere nokon ei beine
beine
VERB
Av bein
Sparke hardt, men planlaust
Beine ballen i mål