bokmålsordboka
verbal
SUBSTANTIV
Av verbal
Setningsledd som utgjør kjernen i et predikat, og som er et tidsbøyd verb (med eventuelle partisipper eller infinitiver)
Finne verbalet i setningen
verbal
ADJEKTIV
Av verb
Med ord; som gjelder det talte eller skrevne ordet
Verbal evne
Verbalt angrep
Verbale sendinger i NRK (ordsendinger)
Som gjelder verbet
Det verbale bøyningssystemet
Verbal stil, uttrykksmåte (stil, uttrykksmåte der verbene utgjør en forholdsvis stor del av ordmengden; muntlig stil)
verbalbøying, verbalbøyning
SUBSTANTIV
nynorskordboka
verbal
SUBSTANTIV
Av verbal
Setningsledd som utgjer kjernen i eit predikat, og som er eit tidsbøygd verb (med mogleg partisipp eller infinitiv)
Finn verbalet i setninga
verbal
ADJEKTIV
Av verb og -al
Som gjeld det talte eller skrivne ordet; (uttrykt) med ord
Verbal evne (formuleringsevne)
Berre ei verbal solidarisering med dei fattige
Verbale sendingar i NRK (ordsendingar)
Som gjeld verbet
Det verbale bøyingssystemet
Verbal stil, uttrykksmåte (stil, uttrykksmåte der verba utgjer ein stor del av ordmengda; munnleg stil)
verbalabstrakt
SUBSTANTIV
Tenking er eit verbalabstrakt
verbalbøying
SUBSTANTIV