bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Norrønt dómr, jamfør tysk tun og engelsk do ‘gjøre’; jamfør -dom
Endelig avgjørelse av en rettssak
Avsi en dom
Fengsles uten lov og dom
Dommen lyder på to års fengsel
Anke en dom
En mild dom
Kritisk bedømmelse, vurdering
Være hard i sin dom
Felle en dom over noen
Betinget dom
Eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse
Komme opp til doms
Om sak i retten: være klar til domfelling
I dyre dommer
Svært dyrt
Sette seg til doms over
Dømme, fordømme, kritisere
Ubetinget dom
Dom som må sones
Uten lov og dom
Uten rettergang
Bli fenglet uten lov og dom
SUBSTANTIV
Gjennom tysk, fra fransk, opprinnelig av latin domus (Dei) ‘(Guds) hus’
Restaurere fasaden på domen
SUBSTANTIV
Av adjektivet dum ‘avdempet’
Rund, hul bjelle med kuler inni som brukes på hester
SUBSTANTIV
Av fransk domaine ‘krongods’, opprinnelig av latin dominus ‘herre’
Felt som en rår over; interesse- eller spesialområde
Tradisjonelt har bilen vært mannens domene
Avgrenset saks- eller bruksområde
Et faglig domene
Administrativt delområde i datasystem eller datanettverk (for eksempel brukt som del av internettadresse); jamfør domenenavn
I noen land: landområde som tilhører staten; krongods
nynorskordboka
dom
SUBSTANTIV
Gjennom tysk, frå fransk, opphavleg av latin domus (Dei) ‘(Guds) hus’
Restaurere fasaden på domen
dom
SUBSTANTIV
Norrønt dómr, jamfør tysk tun og engelsk do ‘gjere’; jamfør -dom
Sluttavgjerd i ei rettssak
Felle ein dom
Dommen lyder på to års fengsel
Dom utan vilkår
Ein mild dom
Anke ein dom
Utan lov og dom
Min dom om kunstverket
Dom på vilkår
Dom utan vilkår
Dom som må sonast
Kome opp til doms
Om sak for retten: vere klar til domfelling
I dyre domar
Svært dyrt
Setje seg til doms over
Fordøme, døme, kritisere
Utan lov og dom
Utan rettargang
Bli fengsla utan lov og dom
domaravgjerd, dommaravgjerd
SUBSTANTIV
Avgjerd som ein domar har teke