bokmålsordboka
VERB
Norrønt byggja; beslektet med bo
(la) føre opp; (la) mure eller tømre; lage til
Bygge et hus
Bygge veier
Bygge skip og båter
Fuglene bygger reir
De bygde modellfly
Bygge et land
Utvikle muskelmasse
Trene hardt og bygge muskler
Skape, utvikle
Bygge sin egen tilværelse
Ha en idé å bygge videre på
Bygge tillit mellom partene
Bygge og bo
Bosette seg
Holde til
Her ved havet vil de bygge og bo
Bygge luftslott
Legge store planer som ikke lar seg gjennomføre
Fantasere
Roma ble ikke bygd på én dag
Et stort arbeid krever sin tid
Bygge bru
Også i overført betydning: få i stand tilnærming mellom to parter med helt ulike standpunkter
Bygge inn
Føye inn (i noe annet)
Skapene er delvis bygd inn i veggen
Bygge ned
Trappe ned
Redusere
Styringen av mediene bygges ned
Bygge om
Endre (en bygning)
Setrene blir bygd om til fritidsboliger
Bygge opp
Sette sammen
Utvikle
Bygge opp et lokalhistorisk arkiv
Det kan bli vanskelig å bygge opp tilliten
Bygge på
Gjøre en bygning større; lage til et tilbygg
Huset er bygd på i senere tid
Være basert på; ha som grunnlag for
Bygge på tidligere erfaringer
Vurdere studiene som oversiktene er bygd på
Bygge seg opp
Bli større
Vokse
Fiskebestanden bygde seg opp
Bygge til
Oppføre som tilbygg
To etasjer er bygd til
Bygge ut
Gjøre mer effektiv; utvikle
Jernbanenettet ble bygd ut
Utvide, forsterke
Bygge ut kapasiteten
SUBSTANTIV
Arbeid med å oppføre et bygg
Alle de store byggearbeidene gjør at kommunen har vanskelig økonomi
SUBSTANTIV
Prefabrikkert del av byggekonstruksjon; jamfør element
SUBSTANTIV
Jamfør felt
(større) regulert område som det er bygd på, eller som er tenkt til husbygging
nynorskordboka
byggje, bygge
VERB
Norrønt byggja; samanheng med bu
(la) føre opp; (la) tømre eller mure; lage til
Byggje hus
Byggje vegar
Byggje skip og båtar
Fuglane byggjer reir
Han drøymer om å byggje sin eigen el-gitar
Byggje luftslott
Leggje store planar som ikkje let seg gjennomføre
Byggje og bu
Busetje seg
Ha tilhald
Folk vil byggje og bu i distrikta
Roma vart ikkje bygd på éin dag
Eit stort arbeid krev si tid
Byggje bru
Få i stand tilnærming mellom to partar med heilt ulike standpunkt
Byggje bru mellom generasjonane
Byggje inn
Føye inn (i noko anna)
Kraftverket er bygd inn i fjellet
Byggje ned
Trappe ned
Redusere
Byggje ned fordomar og motsetningar
Byggje om
Endre (ei bygning)
Byggje om huset
Byggje opp
Setje saman
Utvikle
Byggje opp tenestetilbodet
Boka er bygd opp som ei kriminalgåte
Dei planlegg å byggje opp eit historisk arkiv
Byggje på
Gjere ei bygning større; lage til eit tilbygg
Huset vart bygd på i høgda
Vere tufta på; ha til grunnlag for
Vurdere omstenda som vedtaket er bygd på
Byggje seg opp
Vekse i styrke
Høgtrykk byggjer seg opp
Spenninga har bygd seg opp
Byggje til
Reise som tilbygg
Den nye stova vart bygd til
Byggje ut
Gjere meir effektiv; utvikle
Mange fossar er bygde ut
Utvide, styrkje
Byggje ut tenestene i kommunen
Setje hus på (ei tuft); busetje (eit land)
Byggje eit land
Utvikle muskelmasse
Trene og byggje musklar
Skape, utvikle
Byggje sin eigen identitet
Byggje vidare på dei interessene ein har
Ha som mål å byggje tillit
byggje, bygge
VERB
Norrønt byggja ‘feste (ei kone), leige bort’; samanheng med bygsel; tidleg samanblanding med byggje
Leige bort; sende i teneste
Byggje bort garden
Byggje seg bort
Reise i teneste
Feste (tenestefolk)
Byggje seg dreng
byggjeaktivitet, byggeaktivitet
SUBSTANTIV
Det å føre opp bygg
Det er stor byggjeaktivitet på bustadfeltet
byggjearbeid, byggearbeid
SUBSTANTIV
Av byggje
Arbeid med å oppføre eit bygg
Alle dei store byggjearbeida gjer at kommunen har vanskeleg økonomi