bokmålsordboka
ADJEKTIV
Av binde
Som må følge bestemte regler, et bestemt mønster eller lignende; pålagt, forpliktende; ikke fri
Bundet kapital
Bundet mandat
Ha bundet arbeidstid
En økning i kommunens bundne utgifter
Bunden form
Stil som følger faste regler, særlig med hensyn til rim og rytme
Shakespeare skrev stort sett i bunden form
Brukt som etterledd i sammensetninger: knyttet til
bunden form
Stil som følger faste regler, særlig med hensyn til rim og rytme
Shakespeare skrev stort sett i bunden form
Se: bunden
VERB
Norrønt binda
Feste med tau, bånd eller lignende
Binde båten ved brygga
Binde et tau rundt noe
Binde opp håret i en hestehale
Lage eller gjøre i stand ved å flette, knytte eller feste på annen måte
Binde en not
Binde kranser
Binde inn en bok
Holde på plass; få til å feste seg
Limet binder godt
Vann binder støvet
Steinene binder hverandre i muren
I kjemi: være knyttet til
Jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
Være, bli (fast) knyttet til eller avhengig av noe eller noen
Være bundet til familien
Være bundet til rullestolen
forplikte; jamfør bindende
Være bundet av taushetsplikten
Bringe, knytte til hverandre
Veien binder bygdene sammen
Binde kapital
Plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
Binde opp
Bestemme for en viss bruk eller virksomhet
Binde opp ressurser for flere år
Han er bundet opp av et fast program
Binde på hender og føtter
Ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
Binde renten
Fastsette rentefot for et lån i en viss periode
Binde seg
Forplikte seg
Binde seg til et politisk program
For å få stillingen måtte hun binde seg for to år
Han vil ikke binde seg til noen ennå
Oppføre seg ufritt; presse seg over evne
Spillerne binder seg når de vet de må score
nynorskordboka
bunden
ADJEKTIV
Av binde
Som må følgje visse reglar, eit visst mønster eller liknande; pålagd, forpliktande; ikkje fri
Bunde mandat
Bunden fullmakt
Bunden arbeidstid
Dei bundne kostnadene på budsjettet har auka
Bunden form
Stil som følgjer visse faste reglar, særleg med omsyn til rim og rytme
Shakespeare skreiv stort sett i bunden form
I språkvitskap, om substantiv og adjektiv: som står i ei form som tener til å individualisere og peike ut som kjend
«guten» er bunden form eintal av «gut»
Dei bundne formene av substantiva
Brukt som etterledd i samansetningar
bunden form
Stil som følgjer visse faste reglar, særleg med omsyn til rim og rytme
Shakespeare skreiv stort sett i bunden form
Sjå: bunden
binde
VERB
Norrønt binda
Knyte, feste med tau, reip eller liknande
Binde på seg eit hovudplagg
Binde eit tau kring noko
Binde om sår
Binde opp greinene på ein bærbusk
Lage eller gjere i stand med å flette, knyte eller feste på annan måte
Binde kornband
Binde korger
Binde inn ei bok
Binde hoser
Få til å feste seg; knyte fast til seg; halde på plass
Grasrota bind jorda
Steinane skal binde kvarandre i muren
Sementen bind
I kjemi: vere knytt til
Reint jern finst ikkje i naturen, det er bunde til andre stoff
Vere, bli (fast) knytt til eller avhengig av noko(n)
Vere bunden til familien
Ho var bunden til sjukesenga
Vere bunden av konvensjonar
Bringe, knyte til kvarandre
Vegen bind bygdene saman
Binde kapital
Plassere kapital slik at han ikkje kan brukast fritt
Binde opp
Bestemme for ein viss bruk eller ei viss verksemd
Bli bunden opp av mykje skrivearbeid
Dei er skeptiske til å binde opp så mykje pengar
Binde på hender og føter
Ta ifrå nokon handlefridomen
Bli bunden på hender og føter av regelverk og byråkrati
Binde renta
Fastsetje rentefot for eit lån i ein viss periode
Binde seg
Forplikte seg
Forsikringsselskapet bind seg til å gjere opp for skaden
Ho ville ikkje binde seg til nokon
Oppføre seg ufritt; presse seg over evne
Dansarane bind seg for mykje