bokmålsordboka
vurdere
VERB
Omdannelse av eldre dansk vurde, egentlig etter lavtysk werderen ‘fastsette verdien av noe’
verdsette; bedømme, dømme om
Vurdere en sak på fritt grunnlag
Vurdere behovet i framtiden
Jeg vurderer det annerledes
Bli vurdert i forhold til de andre
Vurdere en innsats høyt, lavt
Han ble nødt til å vurdere sin stilling (tenke alvorlig på å gå av)
nynorskordboka
vurdere
VERB
Omlaging av eldre dansk vurde (eigenleg same opphav som II vørde) etter lågtysk werderen ‘fastsetje verdien av noko’
Dømme om, gje ei (kritisk) fråsegn om, verdsetje
Vurdere ei sak på fritt grunnlag
Vurdere behovet i framtida
Bli vurdert i høve til dei andre
Tenkje på (å gjere noko, ta til med noko eller liknande)
Nye sysselsetjingstiltak må vurderast
Vurdere stillinga si (tenkje alvorleg på å gå av)