bokmålsordboka
-sidig
ADJEKTIV
I sammensetninger: -sida, -sidet
Dobbeltsidig, mangesidig
nynorskordboka
-sidig
ADJEKTIV
Av side
Brukt i ord som allsidig og fleirsidig; til dømes i allsidig og fleirsidig; jamfør -sida