bokmålsordboka
uforstyrret, uforstyrra
ADJEKTIV
(som foregår) i fred og ro
Arbeide uforstyrret
En uforstyrret plass
nynorskordboka
uforstyrra
ADJEKTIV
(som går føre seg) i fred og ro
Kunne arbeide uforstyrra