bokmålsordboka
nominal
SUBSTANTIV
Av nominal
I grammatikk: fellesbetegnelse på setningsleddene subjekt, objekt og predikativ
nominal
ADJEKTIV
Fra latin; se nomen
I grammatikk: som fungerer som et nomen, som består av, som danner et nomen
Nominale suffikser
Et nominalt setningsledd
nominalbøying, nominalbøyning
SUBSTANTIV
Bøyning av nomen
nynorskordboka
nominal
SUBSTANTIV
Av nominal
I grammatikk: samnemning for setningsledda subjekt, objekt (og predikativ)
nominal
ADJEKTIV
Frå latin; av nomen
I grammatikk: som fungerer som eit nomen; som lagar eit nomen
Eit nominalt setningsledd
Nominale suffiks
nominalbøying
SUBSTANTIV
Bøying av nomen
nominalisme
SUBSTANTIV
Frå mellomalderlatin
Filosofisk retning som hevdar at allmennomgrep (til skilnad frå einskilde ting) berre er førestillingar eller namn utan sjølvstendig eksistens; motsett realisme