bokmålsordboka
frekvens
SUBSTANTIV
Fra latin
Tall på hvor ofte noe fins eller skjer, hyppighet
Ordet har høy frekvens
Ordet har lav frekvens
I fysikk: svingningstall, periodetall; antall perioder per sekund
Sende på samme frekvens
frekvensanalyse
SUBSTANTIV
Metode til å finne delsvingningene som en sammensatt svingning inneholder
frekvensmodulasjon
SUBSTANTIV
Endring av frekvens i bærebølge i takt med lydsvingninger; forkorting FM; til forskjell fra amplitudemodulasjon
frekvensmåler
SUBSTANTIV
Instrument til å bestemme frekvens med
nynorskordboka
frekvens
SUBSTANTIV
Frå latin
Tal på kor ofte noko finst eller skjer; førekomst
Ordet har stor frekvens
Ordet har liten frekvens
Ordet har låg frekvens
Frekvensen av feil
Frekvensen av ulykker
I fysikk: tal på periodar, svingingar eller liknande per sekund (til dømes ved elektromagnetiske bølgjer)
Radiostasjonen sender på fleire frekvensar
frekvensanalyse
SUBSTANTIV
Metode til å finne delsvingingane som ei samansett svinging inneheld
frekvensmodulering
SUBSTANTIV
Endring av frekvens i berebølgje i takt med lydsvingingar; forkorting FM; til skilnad frå amplitudemodulering
frekvensmålar
SUBSTANTIV
Instrument til å finne frekvens med