bokmålsordboka
-rygget, -rygga
ADJEKTIV
I sammensetninger: med slik rygg som forleddet sier, i ord som
Rakrygget, salrygget
nynorskordboka
Ingen artikler funnet for "-rygget" i nynorskordboka