bokmålsordboka
-rygget, -rygga
ADJEKTIV
I sammensetninger: med slik rygg som forleddet sier, i ord som
Rakrygget, salrygget
nynorskordboka
-rygga
ADJEKTIV
Med slik rygg som førsteleddet nemner; til dømes krokrygga, rakrygga og salrygga